Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych zamieszczonym poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej? 

Przetwarzanie danych w tym serwisie odbywa się przez operatora serwisu. Dane kontaktowe można znaleźć w części „Wskazówka dotycząca organu odpowiedzialnego” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak zbieramy Twoje dane? 

Z jednej strony Twoje dane są zbierane w momencie, gdy nam je przekazujesz. Może to być np. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane zbierane są automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas Twojej wizyty na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas dostępu do strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane? 

Część danych zbierana jest w celu zapewnienia bezbłędnego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych? 

W każdej chwili masz prawo otrzymać bezpłatnie informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Masz również prawo żądać sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Masz również prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami w tej sprawie lub jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych.

Narzędzia analityczne i strony trzecie

Kiedy odwiedzasz tę stronę, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.
 

2. Hosting

Hostujemy zawartość naszej strony internetowej u następującego dostawcy:

Hosting zewnętrzny

Ta witryna internetowa jest hostowana zewnętrznie. Dane osobowe zebrane na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerze(ach) hosta(ów). Może to obejmować adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umów, dane kontaktowe, nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Hosting zewnętrzny prowadzony jest w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i sprawnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust.1 lit. B. Pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Nasi gospodarze będą przetwarzać Twoje dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich obowiązków serwisowych i postępować zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi tych danych.

Korzystamy z następujących hostów:

MissDomain Group AB Luntmakargatan 96, 2 tr,

113 51 Sztokholm

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Academy Online International AB
Box 634
10132 Stockholm
Telefon: +46 775544000
E-mail: info@academyonline.se 

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeżeli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub odwołasz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieli inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania danych podatkowych lub handlowych); W tym ostatnim przypadku usunięcie następuje po ustaniu powyższych przyczyn.

Ogólne informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych w tym serwisie

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Art. 6 ust.1 lit.a RODO lub Art. 9 ust.2 lit. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się także na podstawie Art. 49 ust.1 lit.a RODO. Jeżeli wyraziłeś zgodę na zapisywanie plików cookies lub dostęp do informacji na Twoim urządzeniu (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych będzie odbywać się również na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Jeśli Twoje dane są niezbędne do realizacji umowy lub podjęcia działań przedumownych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie Art. 6 ust.1 lit.b RODO. Ponadto przetwarzamy Twoje dane, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie Art. 6 ust.1 lit.c RODO. Przetwarzanie danych może odbywać się także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat odpowiednich podstaw prawnych w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Uwaga dotycząca przekazywania danych do krajów trzecich, które nie są bezpieczne pod względem ochrony danych osobowych oraz przekazywania danych do firm amerykańskich, które nie posiadają certyfikatu DPF

Korzystamy m.in. z narzędzi firm z siedzibą w krajach trzecich, które nie są bezpieczne pod względem prawa ochrony danych, a także z narzędzi amerykańskich, których dostawcy nie są certyfikowani zgodnie z EU-US Data Privacy Framework (DPF). Kiedy te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przesyłane i przetwarzane w tych krajach. Pragniemy zwrócić uwagę, że w krajach trzecich, w których prawo dotyczące ochrony danych jest niepewne, nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem UE.

Pragniemy zwrócić uwagę, że USA, jako bezpieczny kraj trzeci, generalnie charakteryzują się poziomem ochrony danych porównywalnym z UE. Przesyłanie danych do USA jest wówczas dozwolone, jeśli odbiorca posiada certyfikat zgodnie z „Ramami ochrony danych UE-USA” (DPF) lub posiada odpowiednie dodatkowe gwarancje. Informacje o przekazywaniu danych do krajów trzecich, w tym o odbiorcach danych, znajdziesz w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Odbiorcy danych osobowych

W ramach naszej działalności współpracujemy z różnymi podmiotami zewnętrznymi. W niektórych przypadkach konieczne jest także przekazanie danych osobowych tym podmiotom zewnętrznym. Dane osobowe podmiotom zewnętrznym przekazujemy tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, jeżeli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. przekazanie danych organom podatkowym), jeżeli mamy prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w przekazywaniu lub jeżeli inna podstawa prawna pozwala na przekazanie danych. Korzystając z podmiotów przetwarzających zamówienia, przekazujemy dane osobowe naszych klientów wyłącznie na podstawie ważnej umowy o realizację zamówień. W przypadku wspólnego przetwarzania zawierana jest umowa o wspólnym przetwarzaniu.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać każdą zgodę, którą już wyraziłeś. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano do chwili wycofania zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH OPARTE JEST NA ART. 6 ABS. 1 LITR. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI Sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W OPARCIU O NINIEJSZE REGULAMIN. OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPARTE JEST PRZETWARZANIE, ZNAJDZIESZ W NINIEJSZEJ POLITYCE OCHRONY DANYCH. W PRZYPADKU Sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że uda nam się wykazać złożone przyczyny przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy celom dochodzenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi (wniosek sprzeciwu DO ART. 21 ust. 1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WSTRZYMAĆ SIĘ PRZETWARZANIU DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, W ZAKRESIE, W ZAKRESIE JEST ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNĄ. W PRZYPADKU Sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane w celu reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osobom, których to dotyczy, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia zarzucanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi istnieje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli poprosisz o bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacje, poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa, w każdej chwili masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez Ciebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do poprawiania lub usunięcia tych danych. W tej sprawie lub w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych możesz się z nami skontaktować w każdej chwili.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami w tej sprawie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionujesz dokładność danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas rozpatrywania masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/jest niezgodne z prawem, zamiast ich usunięcia możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zamiast usunięcia żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust.1 RODO, należy wyważyć Państwa i nasze interesy. O ile nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora witryny. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że pochodzi pasek adresu przeglądarki

„http://” zmienia się na „https://” i symbol kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Ciasteczka

Nasze strony internetowe korzystają z tzw. „cookies”. Pliki cookies to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych uszkodzeń Twojego urządzenia. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub na stałe (pliki cookie trwałe). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty. Stałe pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu do czasu, aż je sam usuniesz lub Twoja przeglądarka internetowa automatycznie je usunie.

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (pliki cookie pierwszej kategorii) lub od firm zewnętrznych (tzw. pliki cookie stron trzecich). Pliki cookies podmiotów zewnętrznych umożliwiają integrację w ramach stron internetowych niektórych usług podmiotów zewnętrznych (np. pliki cookies służące do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookies pełnią różne funkcje. Liczne pliki cookie są niezbędne ze względów technicznych, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do oceny zachowań użytkowników lub do celów reklamowych.

Pliki cookies niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia wybranych przez Ciebie funkcji (np. obsługi koszyka) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookies służące do pomiaru oglądalności serwisu) (pliki cookies niezbędne), przechowywane na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f RODO, chyba że podana jest inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie wolnego od błędów i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub w ogóle oraz aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Z tego oświadczenia o ochronie danych możesz dowiedzieć się, jakie pliki cookie i usługi są używane na tej stronie.

Formularz kontaktowy

Jeżeli prześlesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu obsługi zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.

Dane te przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust.1 lit.b RODO, o ile Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ) jeśli o to zapytano; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, aż zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytania e-mailem, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoja prośba, w tym wszystkie wynikające z niej dane osobowe (imię i nazwisko, prośba), będzie przez nas przechowywana i przetwarzana w celu rozpatrzenia Twojej prośby. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.

Dane te przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust.1 lit.b RODO, o ile Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ) jeśli o to zapytano; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane, które nam przesłałeś poprzez prośbę o kontakt, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Wtyczki i narzędzia

Vimeo

Niniejsza strona korzysta z wtyczek z portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych w wideo Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Serwer Vimeo jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Vimeo uzyskuje również Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany na Vimeo lub nie masz konta w Vimeo. Informacje zebrane przez Vimeo przekazywane są do serwera Vimeo w USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Vimeo, umożliwiasz Vimeo przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego profilu osobistego. Możesz temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta Vimeo.

Aby rozpoznać osoby odwiedzające witrynę, Vimeo wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia).

Korzystanie z Vimeo leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust.1 lit. TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej oraz, według Vimeo, na „uzasadnionych interesach biznesowych”. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://vimeo.com/privacy .

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika znajdziesz w polityce prywatności Vimeo pod adresem:
https://vimeo.com/privacy .

Źródło:
https://www.e-recht24.de

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec odio. Quisque volutpat mattis eros. Nullam malesuada erat ut turpis. Suspendisse urna nibh, viverra non, semper suscipit, posuere a, pede.

×